Lopšelio-darželio „Lakštingala“ specialistų paslaugos

Meninio ugdymo pedagogas

Organizuoja vaikų muzikinį ugdymą, lavina jų muzikinius gabumus, muzikos atlikimo įgūdžius, kūrybinę vaizduotę;

Individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą pagal vaikų gebėjimus ir amžių;

Bendradarbiauja su grupių pedagogais: lanksčiai derina savo muzikinę veiklą su grupės veikla, dalyvauja vykdomuose projektuose;

Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes;

Rengias vaikus dalyvauti įvairiuose koncertuose, konkursuose, projektuose.

Logopedas

Tiria vaiko kalbą (tartį, ,žodyną, gramatinę sandarą, rišliają kalbą), nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir juos šalina;

Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti;

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, pedagogus;

Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams, veda seminarus, konferencijas.

Psichologas

Teikia psichologinę pagalbą ugdytiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo pagalbos darbuotojams ;

Rengia individualias rekomendacija vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

Atlieka individualius ar grupinius kolektyvo stebėjimus;

Veda individualius ar grupinius ugdomuosius užsiėmimus vaikams;

Bendradarbiauja su pedagogais, logopedu ir kitais įstaigos specialistais, organizuojant ir vykdant ugdymo procesą;

Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

Neformaliojo ugdymo pedagogas fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui)

Organizuoja fizinio ugdymo procesą salėje ir lauke, formuoja vaikų kultūros įgūdžius, padeda vaikams išmokti valdyti kūną, judesius ir palaikyti pusiausvyrą, tapti savarankiškesniais, fiziškai stipresniais;

Individualizuoja ir diferencijuoja fizinio ugdymo tikslus, parenka tinkamas ugdymo strategijas bei deramai jas taiko, stebi ir stiprina ugdytinių sveikatą;

Bendradarbiauja su grupių pedagogais, lanksčiai derina sportinę veiklą su grupės veikla;

Inicijuoja ir padeda įgyvendinti sveikatingumo projektus grupėse;

Dalyvauja darbo grupėse, rengiant įvairius renginius ir šventes.

Socialinis pedagogas

Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei lankosi užsiėmimuose ir kitose veiklose;

Konsultuoja tėvus (globėjus), įstaigos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

Aktyviai vykdo smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos programą;

Teikia socialinę pedagoginę pagalbą elgesio sutrikimų turintiems vaikams;

Šviečia bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Tvarko vaikų sveikatos dokumentus;

Analizuoja ugdytinių sveikatos ir sergamumo rodiklius;

Rūpinasi ugdytinių sergamumo profilaktika;

Teikia pagalbą vaikams ir pedagogams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

Organizuoja ir prižiūri maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

Užtikrina sanitarinių-higieninių normų laikymąsi;

Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą;

Konsultuoja tėvus sveikatos ir mitybos klausimais.

Dietistas

Šiuo metu, dietistei esant vaiko priežiūros atostogose, dietistų funkcijas atlieka UAB SANUS CIBUS

Atlieka vaikų maitinimo organizavimo priežiūrą;

Sudaro vaikų maitinimo valgiaraščius;

Parengia kiekvieno patiekalo technologines korteles, kuriuose nurodoma į patiekalą įeinančių produktų masė brutto ir netto, patiekalo išeiga, maistinė ir energetinė vertė;

Vykdo tiekiamų maisto produktų, jų laikymo sąlygų kontrolę. Kontroliuoja maisto tvarkymo vietą ir gamybos procesą virtuvėje;

Tikrina patiekalų, ruošiamųjų pagal valgiaraštį kokybę;

Koreguoja mitybos racioną pagal gydytojų nurodymus;

Paruošia viešųjų pirkimų konkursui reikalingų maisto produktų sąrašą;