Apie mus

Lopšelio-darželio Nr.116 įsteigimo data – 1970-07-24. Lopšelio-darželio veiklos pradžia 1970-11-02.

1996-09-11 Vilniaus m. tarybos sprendimu darželiui-lopšeliui suteiktas pavadinimas Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“.

Darželio steigėjas – Vilniaus miesto Savivaldybė.

Ugdymo kalba – lietuvių.

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis – ikimokyklinis ugdymas.

Pagrindiniai mūsų tikslai: Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas;

Darželio bendruomenės profesionalumo ir meistriškumo raiška;

Tinkamos edukacinės aplinkos, skatinančios sėkmingą kiekvieno vaiko ugdymą(sį) sudarymas.

Ugdymas vykdomas pagal į vaiką orientuotas ikimokyklinio ugdymo „Žingsnis po žingsnio“ ir bendrąją priešmokyklinio ugdymo programas.Lopšelyje-darželyje vykdoma sveikatos stiprinimo programa „Aukime sveiki“, tarptautinė socialinių įgūdžių stiprinimo programa „Zipio draugai“, vokiečių kalbos mokymo programa priešmokyklinėse grupėse „Kiškis Hansas ir vokiečių kalba“, integruojama emocinio intelekto programa „Kimochi“ .Darželis dalyvauja LFF ilgalaikiame projekte „Futboliukas“. Ugdytinių ir bendruomenės narių sveikatos saugojimas ir stiprinimas – prioritetinis veiklos tikslas. Esame pripažinti „Aktyvia mokykla“ ir „Sveika mokykla“. Darželyje didžioji ugdymo(si) dalis vyksta lauke, propoguojamas „ugdymas be sienų“- dažnai organizuojamos išvykos ir išėjimai už darželio ribų. Visa darželio bendruomenė gyvena darnios ir tvarios mokyklos kūrimo ritmu. Esame atviri pokyčiams ir naujovėms. Darželyje dirba jaunas kolektyvas, šiuo metu net 7 pedagogai studijuoja ikimokyklinę pedagogiką Kolegijoje ir VDU Švietimo akademijoje.

Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, darželyje yra vykdomas papildomas ugdymas: futbolas, karate, šokiai, anglų kalba, keramika, dailė.

Lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių:

  • Dvi ankstyvojo amžiaus vaikams (1,5-3) metų;
  • Dvi 3-4 metų amžiaus grupės;
  • Trys 4-5 metų amžiaus grupės;
  • Dvi 5-6 metų amžiaus grupės; Trys priešmokyklinio ugdymo grupės (5-7metų).

Mūsų dainelė

LAKŠTINGALOS ŠEIMA

Vieną dieną palei kelią, palei kelią

Mes atėjom į „Lakštingalos“ darželį.

Jį atidarėm ir pabiro, ir pabiro

Juoko daug skardaus ir tyro.

Cha cha cha ir chi chi chi

Juokiamės linksmai visi.

Chi chi chi ir cha cha cha

Tai linksma lakštingalos šeima.

Čia išmokstam neliūdėti neliūdėti

Draugui liūdinčiam padėti.

Čia smalsaujam, išdykaujam ir pokštaujam

Ir visi kartu draugaujam.

Cha cha cha ir chi chi chi

Juokiamės linksmai visi.

Chi chi chi ir cha cha cha

Tai linksma lakštingalos šeima.