Vidaus tvarkos aprašas dėl vaiko lankymo/nelankymo informavimo

MOKESČIO UŽ DARŽELĮ LENGVATŲ TAIKYMO IR LENGVATAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Lopšelio-darželio „Lakštingala“ mokesčio už darželį lengvatų taikymo ir lengvatas patvirtinančių dokumentų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų lopšelio-darželio nelankymo pateisinimo sąlygas ir tvarką.

2.Aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 1-305 sprendimu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 1-595 nauja redakcija „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3.Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

DARŽELIO NELANKYMO PATEISINIMO SĄLYGOS IR TVARKA

4. Mokestis už vaiko maitinimą lopšelyje-darželyje nemokamas ligos atveju – jei vaiko liga tęsiasi 3 ir daugiau nelankytų dienų iš eilės. Jei vaikas serga mažiau nei 3 dienas (1-2) mokestis už maitinimą skaičiuojamas. Apie vaiko ligą, traumą tėvai privalo informuoti grupės pedagogą tą pačią dieną, Jei vaikas serga daugiau negu 10 darbo dienų, įstaigos Vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis.

5. Praleistos dienos laikomos pateisintomis:

5.1. Dėl vaiko ligos arba kitų priežasčių (nelaimės šeimoje ir kt.) – raštu pateikus tėvų (globėjų) pažymą (priedas Nr.1).

5.2. Pažyma pateikta lopšelio-darželio „Lakštingala“ el.p. rastine@lakstingala.vilnius.lm.lt skenuotu (fotografuotu) būdu arba užpildant pažymą įstaigoje grupėje, administracijoje.

5.3. Pažyma pateikta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo kiekvieno einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.

5.4. Nesant pateisinamo dokumento – pažymos, praleistos dienos laikomos nepateisintomis.

III SKYRIUS

ASMENŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.Tėvų (globėjų) teisės:

6.1. Gauti informaciją dėl vaiko praleistų dienų pateisinimo tvarkos taikymo.

6.2. Gauti pažymos formos popierinį arba elektroninį variantą elektroniniu paštu.

7.Tėvų (globėjų) pareigos:

7.1. Informuoti mokytoją arba administraciją apie vaiko neatvykimą, pirmą neatvykimo dieną.

7.2. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

8.Mokytojų teisės:

8.1.Gauti iš vaiko tėvų (globėjų) informaciją apie darželio nelankymo priežastis.

9.Mokytojų pareigos:

9.1. Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie darželio nelankymo dienų pateisinimo tvarką.

9.2. Užtikrinti informacijos apie tvarkos taikymą prieinamumą.

9.3. Laiku ir teisingai pateikti informaciją apie vaikų lankomumą darželio vaikų lankomumo dienyne bei informacinėje sistemoje.

10.Darželio administracijos teisės:

10.1. Gauti iš vaiko tėvų (globėjų) informaciją apie darželio nelankymo priežastis.

11.Administracijos pareigos:

11.1. Suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie darželio nelankymo pateisinimo tvarką.

11.2.Tėvams (globėjams) pageidaujant išsiųsti nurodytu elektroniniu paštu pažymos elektroninį variantą, pateikti pažymos popierinį variantą.

11.3 Pasirašytinai pedagogus informuoti apie šią tvarką (Priedas Nr.1).

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.Vaikų tėvai (globėjai) su lopšelio-darželio nelankymo tvarkos aprašu supažindinami grupių informaciniuose stenduose, susirinkimuose.

13.Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas inicijuojant Darželio tarybos bei bendruomenės nariams.

PAŽYMA DĖL DARŽELIO NELANKYMO PATEISINIMO